Báo cáo tổng hợp thu chi tổ chức lễ Tế tổ và Khánh thành nhà thờ

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 18/12/2019 02:45. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 18/12/2019 04:47. xem:3619
BTC, Hội đồng Họ tộc xin gửi tới toàn thể anh em con cháu thông tin Thu - Chi trong dịp lễ Tế tổ và Khánh thành nhà thờ Họ  như sau.

Tổng phần thu (bao gồm tiền đinh, tiền công đức, hiện vật công đức quy đổi): 207.300.000 đồng.
Tổng phần chi (Bao gồm chi trả cho các nhà cung cấp, gia trị con cháu chi trực tiếp): 88.147.000 đồng.
Dư sau khánh thành: 119.153.000.

Chi tiết thu chi được thể hiện ở các bảng sau: 

A. PHẦN THU, NHẬN CÔNG ĐỨC:
 

TT

Họ và tên

Số tiền

Ghi chú

I

Tiền đinh xây dựng nhà thờ

60.000.000

 

1

Công - Cháu ông Chất Hải Tân Kỳ

6.000.000

 

2

Nguyễn Viết Nhã (con ông Hải Tân kỳ)

6.000.000

 

3

Cháu Thành (cháu ông Hải tân kỳ)

6.000.000

 

4

Cháu Cường (cháu ông Hải tân kỳ)

4.000.000

 

5

Thắng (Con ông Thụ Tân Kỳ)

4.000.000

 

6

Nguyễn Viết Linh (Con ông Châu chi 1)

8.000.000

 

7

Nguyễn Văn Hùng (con ông Quang chi 2)

2.000.000

 

8

Nguyễn Văn Đồng (Con ông Hinh chi 2)

4.000.000

 

9

Nguyễn Viết Hùng (Con ông Bình Trình)

8.000.000

 

10

Nguyễn Văn Thắng (Con ông Mão chi Ất)

4.000.000

 

11

Nguyễn Viết Dũng (con Ô Liệu chi Ất)

4.000.000

 

12

Nguyễn Viết Khoa (con Ô Liệu chi Ất)

4.000.000

 

II

Tiền công đức xây dựng nhà thờ, Tế tổ, Khánh thành

147.300.000

 

 

Các nhánh Họ Nguyễn Viết

19.100.000

 

1

Họ tộc Nguyễn Viết nhánh Nam Định

10.000.000

 

2

Họ tộc Nguyễn Viết Đại Sơn

4.000.000

 

3

Họ tộc Nguyễn Viết Nam Lĩnh

5.000.000

 

4

Nhánh Nguyễn Viết (Cương Kỵ)

100.000

 

 

Các họ láng giềng

900.000

 

1

Họ Hoàng đại tôn

200.000

 

2

Họ Nguyễn Mạnh

200.000

 

3

Họ Nguyễn Hữu

200.000

 

4

Họ Lê Hòa (Trung chính)

200.000

 

5

Họ Võ

100.000

 

 

Anh em, con cháu

127.300.000

 

 

Chi nhất

50.300.000

 

1

Gia đình anh Thủy (con ông Cát)

5.000.000

 

2

Anh San - chị Vịnh (Con ô Cát)

1.000.000

 

3

Chị Tý (Con gái ông Cát)

500.000

 

4

Anh Chất (Cháu ông Cát bên Nam Lạc)

500.000

 

5

Mự Tiến (Cháu con chị ông Cát)

500.000

 

6

Nguyễn Bá Đoàn (cháu ngoại Ô Cát)

200.000

 

7

Cháu Thanh (Bạn anh San, chị Vịnh)

500.000

 

8

Gia đình anh Hùng (Con ông Huề chi Nhất)

5.000.000

 

9

Nguyệt + Thúy (Con O Niệm chi Nhất)

2.000.000

 

10

Nguyễn Thị Hà (Con ông Tứ chi Nhất)

3.000.000

 

11

Cháu Dương (Con chị Hà Tứ ở Thanh Hóa)

1.000.000

 

12

Con bà Hòa Liệu (Chi Nhất)

500.000

 

13

Gia đình ông Lân (Chất Lâm tân kỳ)

3.000.000

 

14

Cháu Tới (Con gái ông Lân tân kỳ)

2.000.000

 

15

Thụy, Hoàng (Con ông Cần chi 1 Tân kỳ)

7.000.000

 

16

Cháu Trung (Con anh Bình Đắc Lắc)

500.000

 

17

Anh Vệ (Con ông Diện)

500.000

 

18

Nguyễn Công Nam (Ô Diện chi Nhất)

2.000.000

 

19

O Việt (Con gái ông Diện chi Nhất)

600.000

 

20

O Cầm (cn gái Ô Diện chi nhất)

200.000

 

21

O Xuân (con gái Ô Diện chi Nhất)

1.000.000

 

22

O Thu (con Ô Diện chi Nhất)

1.000.000

 

23

O Thảo (ông Diện chi nhất)

500.000

 

24

Dượng Bình Liễu (con Ông Ái chi Nhất)

200.000

 

25

chị Lan (Con ông Dinh chi 1)

200.000

 

26

Ông Kỳ (con Ô Chất Thiện chi Nhất)

2.000.000

 

27

Ông Bé (Chi Nhất)

500.000

 

28

Châu (Lượng cháu ngoại chi 1)

200.000

 

29

Nguyễn Viết Nam (Con ông Bé chi Nhất)

1.000.000

 

30

Nguyễn Văn Hải (con ông Bé tân kỳ)

500.000

 

31

Anh Sáng (con ông Khoa chi 1)

500.000

 

32

Nguyễn Thị Tứ (con ông Châu chi 1 tân kỳ)

200.000

 

33

O Lý (Con ông Đương chi 1)

200.000

 

34

Khương Lý (cháu ngoại ông Cát)

200.000

 

35

O Bốn Dượng Thắng (Chi Nhất)

1.000.000

 

36

Anh Cảnh (Vân chi nhất)

200.000

 

37

Nguyễn Viết Thạnh (Vân)

200.000

 

38

Con cháu nhánh Tân Kỳ (Công đức khánh thành)

2.400.000

 

39

Gia đình anh Nam cung tiến 50 kg Cam sắp lễ và làm quà

800.000

Giá trị tạm quy đổi

40

O Sáu cung tiến toàn bộ Hoa trên các ban thờ

2.000.000

Giá trị tạm quy đổi

 

Chi 2

16.800.000

 

1

Cháu Hoa, Hiền (Con gái anh Huệ Quang chi 2)

500.000

 

2

Nguyễn Hữu Châu (Con O Bơ  Nam Thanh)

2.000.000

 

3

Bác Ngọc (Chi 2 Nam Thanh)

500.000

 

4

Chi Nguyễn Viết Bố Ân

1.000.000

 

5

Con cháu nhánh Bồ Ân

1.400.000

 

6

Gia đình bà Đồng nha trang (Giáp nhị)

4.000.000

 

7

Gia đình Hải - Ngân (Con ông Sâm chi 2)

1.000.000

 

8

O Lan (Con gái ông Sâm chi 2)

500.000

 

9

Hai con gái ông Sâm (Chi 2)

2.000.000

 

10

Anh Dần Lan (chi 2 Đắc lắc)

200.000

 

11

O Mai (Con gái ông Luận Bồ Ân)

100.000

 

12

Con cháu chi 2 nhánh Nam thanh cung tiến 2 con lợn quay tế tổ

3.600.000

Giá trị tạm quy đổi

 

Chi 3

28.100.000

 

1

Con gái ông bà Trí (Chi 3)

500.000

 

2

O Hà (ông Trí chi 3)

500.000

 

3

Nguyễn Viết Đông (con ông Công chi 3)

500.000

 

4

Nguyễn Viết Thành (Con ông Công chi 3)

1.000.000

 

5

Ông Cảnh (con ông Quyên chi 3)

2.000.000

 

6

Cháu Khánh (Con ông Cảnh chi 3)

1.000.000

 

7

Vượng - Lan (con Ông Long Bỉnh chi 3)

500.000

 

8

Cháu Vinh (con ông Long Bỉnh chi 3)

500.000

 

9

Cháu Thực (Con chị Vị Dần chi 3)

200.000

 

10

Vẹ vợ cháu Thực (nhà chị Vị Dần)

200.000

 

11

Thắng + Vượng (Bình Dương)

1.000.000

 

12

Cháu Hằng (Con gái ô Hạ chi 3)

1.000.000

 

13

Cháu Nam (Ô Dần Giáp tam)

700.000

 

14

O Lục (Con gái ông Xuân chi 3)

500.000

 

15

O Hồng (con ông Hiếu chi 3)

100.000

 

16

Hải Sơn, Hải Dương (Chi trả cho toàn bộ các hạng mục âm thanh, MC, ca sỹ, nhạc công, quay phim chụp ảnh, làm clips, cổng hơi..)

10.900.000

Giá trị thanh toán thực tế

17

Bạn Hải Sơn (Hà Nội)

2.000.000

 

18

GĐ Lan Anh - Lâm (con ông Bình chi 3)

500.000

 

19

Nguyễn Viết Cường (Ô Hợi chi 3)

1.000.000

 

20

GĐ Bà Hảo (ông Hậu chi 3)

1.500.000

 

21

Nguyễn Hải Dường (Chi 3 Thái Bình)

500.000

 

22

Nguyễn Hải Hà (con Ông Đường chi 3)

500.000

 

23

Bà Thanh Huệ (Chi 3 Đà Nẵng)

500.000

 

24

Anh Tư (Cháu Ngoại con bà Điền chi 3)

500.000

 

 

 

 

 

 

Chi Ất

19.500.000

 

1

Nguyễn Văn Nam (Con ông Dật chi Ất)

10.000.000

 

2

Cháu Báu (Con ông Năm chi Ất)

500.000

 

3

Nguyễn Viết Đồng (Con ông Mão chi Ất)

500.000

 

4

Nguyễn Viết Nam (Con ông Xuân chi Ất)

300.000

 

5

O Hồng (Con ông Dư chi Ất)

500.000

 

6

Cháu Bắc (con anh Đông Vị chi Ất)

500.000

 

7

Cháu Tài (Con ông Quảng chi Ất)

500.000

 

8

Nguyễn Viết Bình (Xuân) chi Ất

500.000

 

9

Bà Hường Ngụ (Chi Ất)

200.000

 

10

Dương + Cường (Diễn châu, chi Ất)

500.000

 

11

Gia đình Hòe (Quế) chi Ất

2.000.000

 

12

Lan - Cường (Diễn Chấu)

1.000.000

 

13

Bạn O Tư Dư

500.000

 

14

O Lục (Diễn châu)

500.000

 

15

O Tư, chú Nghiêm (con ông Dư chi Ất)

1.000.000

 

16

Hùng (con ông Bình Trình chi Ất)

500.000

 

 

 

 

 

 

Khác

12.600.000

 

1

Nguyễn Viết Long (Nam Định)

500.000

 

2

Nguyễn Viết Khoa (Nam Định)

200.000

 

3

Hai cháu Hùng - Hậu (Nam Định)

200.000

 

4

Nguyễn Viết Lai (Nhánh Nam Lĩnh) ủng hộ

10.000.000

 

5

Nguyễn Viết Thuận (Nam Lĩnh)

200.000

 

6

Cháu Nhuần (Côn ông Hợi Đồng họ Hoàng)

100.000

 

7

Bà con làng xóm

200.000

 

8

Gia đình chú Tất

200.000

 

9

Hai người không ghi danh tính

1.000.000

 

 

TỔNG

207.300.000

 


II. PHẦN CHI PHÍ

STT

Nội dung chi phí

Thành tiền

              Ghi chú

I

Phần mâm cỗ, phông rạp, bàn ghế ( cháu Hòa)

54.100.000

 

1

Chi phí phông rạp + Sân khấu (Phông sự kiện)

8.000.000

 

2

Chi phí mâm cỗ (40 mâm 6, 14 mâm 10)

42.000.000

 

3

Chi phí 1 lợn quay (bổ sung)

3.500.000

 

4

Chi phí thuê 50 ghế sự kiện

500.000

 

5

Thuê bình ga nấu cỗ cúng

100.000

 

 

 

 

 

III

Phần đồ lễ

4.947.000

 

1

Toàn bộ quả, trầu cau, tiền vàng sắp lễ các mâm trong 4 ban và ban ngoài trời

2.000.000

 

2

Tiền làm cỗ mặn (mâm + xôi gà) cúng chiều 14, sáng rằm

2.047.000

 

3

30 lít rượu nếp (Anh Trọng)

900.000

 

IV

Một số hạng mục khác

6.900.000

 

1

Hàn, lắp khung thép để treo các bảng tranh, công đức

2.500.000

 

2

In bạt các hình ảnh công trình, bảng công đức, phông sân khấu..

1.800.000

 

3

20 cờ lễ tổ + cọc (Treo từ ngoài cổng làng vào nhà thờ)

1.200.000

 

4

Hai cây hoa giấy + Chậu cảnh để trước trung điện

1.400.000

 

IV

Con cháu cung tiến thêm

20.300.000

 

1

Phần âm thanh, ánh sáng, MC, Ca sỹ, dàn nhạc, quay phim chụp ảnh, dựng Clip..…

10.900.000

Anh em Hải Sơn, Hải Dương tài trợ

-

Thuê hệ thống âm thanh, mix nhạc

 

 

-

Thuê MC chuyên nghiệp

 

 

-

Thuê 02 ca sỹ

 

 

-

Thuê 01 nhạc công

 

 

-

Thuê máy chiếu hát Karaoke + chọn nhạc (tối 14)

 

 

-

Thuê Cổng hơi  khánh thành

 

 

-

Quay phim, chụp hình, dựng Clip trước và trong lễ khánh thành

 

 

2

2 con lợn quay, mỗi con 15 kg  (Mua lợn và tự quay cúng tổ)

3.600.000

Trung tôn 2 (Nam thanh) cung tiến

3

Mua và cắm toàn bộ hoa trên các bàn thờ (trong nhà và ngoài sân)

2.000.000

O Sáu cung tiến và trình bày (Chi phí áng chừng).

4

6 lẵng hoa để ngoài cổng

3.000.000

4 gia đình (Hải Sơn, O Tư, anh Nam, chú Tứ (Quế) cung tiến)

5

50 kg cam Vinh sắp lễ + làm quà

800.000

Gia đình anh Nam chị Lan cung tiến

V

Thuê phòng nghỉ cho đoàn Nam Định

1.900.000

 

 

Tổng cộng

88.147.000

 

 

Con cháu đã công đức trực tiếp

20.300.000

 

 

Họ còn phải thanh toán

67.847.000

 
Bình luận ( 0 )
.