Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 21/02/2021 01:04. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 09/08/2021 12:37. xem:1503

Bảng vàng công đức

Công đức hương khói tổ tiên, chăm sóc nhà thờ, hoạt động dòng họ năm 2021

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) Ghi chú
- 100 17,800,000 / 20,000,000 25,800,000
0 500,000
1 0 500,000
14 2,800,000 6,400,000
2 0 200,000
3 4 800,000 500,000
4 4 800,000 1,900,000
5 2 400,000 0
6 2 400,000 2,900,000
7 2 400,000 900,000
0 100,000
8 0 100,000
3 600,000 900,000
9 0 500,000
10 3 600,000 400,000
4 800,000 600,000
11 2 400,000 0
12 2 400,000 600,000
4 800,000 0
13 3 600,000 0
14 1 200,000 0
4 800,000 700,000
15 0 500,000
16 4 800,000 200,000
4 800,000 600,000
17 2 400,000 0
18 2 400,000 600,000
9 200,000 / 1,800,000 0
19 9 200,000 / 1,800,000 0
2 400,000 0
20 1 200,000 0
21 1 200,000 0
1 200,000 0
22 1 200,000 0
5 600,000 / 1,000,000 0
23 2 0 / 400,000 0
24 2 400,000 0
25 1 200,000 0
5 1,000,000 0
26 5 1,000,000 0
3 600,000 2,200,000
27 3 600,000 1,200,000
28 0 1,000,000
3 400,000 / 600,000 500,000
29 2 400,000 0
30 1 0 / 200,000 500,000
4 800,000 500,000
31 0 500,000
32 4 800,000 0
3 600,000 7,000,000
33 0 1,000,000
34 0 500,000
35 3 600,000 5,500,000
2 400,000 0
36 2 400,000 0
0 1,000,000
37 0 1,000,000
3 600,000 300,000
38 3 600,000 0
39 0 300,000
8 1,600,000 0
40 3 600,000 0
41 2 400,000 0
42 3 600,000 0
2 400,000 0
43 2 400,000 0
7 1,400,000 1,000,000
44 5 1,000,000 0
45 2 400,000 1,000,000
6 1,200,000 2,500,000
46 2 400,000 200,000 (Hựu đóng)
47 3 600,000 0
48 1 200,000 2,300,000
4 800,000 0
49 2 400,000 0
50 2 400,000 0
51 0 1,000,000
- 47 1,400,000 / 9,400,000 21,500,000
1 0 / 200,000 100,000
52 1 0 / 200,000 100,000
5 0 / 1,000,000 3,600,000
53 1 0 / 200,000 3,000,000 Công đức 1 cột đèn LED năng lượng
54 4 0 / 800,000 600,000
9 0 / 1,800,000 11,200,000
55 0 6,200,000
56 9 0 / 1,800,000 5,000,000
6 200,000 / 1,200,000 0
57 3 100,000 / 600,000 0 Cháu Tân đóng
58 3 100,000 / 600,000 0
5 100,000 / 1,000,000 0
59 5 100,000 / 1,000,000 0
5 200,000 / 1,000,000 0
60 3 100,000 / 600,000 0
61 2 100,000 / 400,000 0
9 0 / 1,800,000 1,000,000
62 9 0 / 1,800,000 1,000,000
3 100,000 / 600,000 0
63 3 100,000 / 600,000 0
4 800,000 4,200,000
64 4 800,000 4,200,000
65 0 1,000,000 Góp rằm tháng 11
66 0 400,000
- 63 9,600,000 / 12,600,000 32,000,000 / 32,100,000
0 400,000
67 0 200,000
68 0 200,000
2 400,000 200,000
69 0 200,000
70 2 400,000 0
4 0 / 800,000 800,000
71 4 0 / 800,000 800,000
9 1,800,000 1,600,000
72 4 800,000 900,000
73 5 1,000,000 700,000
1 200,000 200,000
74 1 200,000 200,000
7 0 / 1,400,000 2,900,000 / 3,000,000
75 0 800,000
76 0 2,100,000 / 2,200,000
77 7 0 / 1,400,000 0
0 300,000
78 0 300,000
3 600,000 2,600,000
79 3 600,000 1,500,000
80 0 900,000
81 0 200,000
3 600,000 14,400,000
82 0 500,000
83 2 400,000 12,900,000
84 1 200,000 1,000,000
5 1,000,000 1,500,000
85 5 1,000,000 1,500,000
3 600,000 100,000
86 2 400,000 100,000
87 1 200,000 0
4 800,000 2,200,000
88 0 2,200,000 2 khung gỗ
89 4 800,000 0
7 1,000,000 / 1,400,000 0
90 7 1,000,000 / 1,400,000 0
2 0 / 400,000 500,000
91 2 0 / 400,000 500,000
9 1,800,000 800,000
92 4 800,000 800,000
93 5 1,000,000 0
4 800,000 500,000
94 1 200,000 0 200 đóng đại tôn, 300 đóng Chi 3
95 3 600,000 500,000
96 0 3,000,000
- 46 8,800,000 / 9,200,000 9,000,000
2 400,000 0
97 2 400,000 0
5 1,000,000 1,500,000
98 2 400,000 1,500,000
99 1 200,000 0
100 2 400,000 0
6 1,200,000 600,000
101 2 400,000 0
102 2 400,000 0
103 2 400,000 600,000
6 1,200,000 3,500,000
104 0 2,500,000
105 6 1,200,000 1,000,000
2 400,000 600,000
106 1 200,000 500,000
107 1 200,000 100,000
7 1,400,000 1,200,000
108 5 1,000,000 0
109 0 200,000
110 2 400,000 1,000,000
4 800,000 0
111 4 800,000 0
8 1,600,000 0
112 4 800,000 0
113 4 800,000 0 Dụng, Hùng đóng tiền đinh hương khói tổ tiên
6 800,000 / 1,200,000 1,600,000
114 2 0 / 400,000 1,200,000
115 2 400,000 400,000
116 2 400,000 0
- 0 9,381,000
117 0 200,000
118 0 2,000,000 Ông Tiến, ông Toàn, Vân Anh (tham quan và thắp hương nhà thờ)
119 0 1,500,000 Họ Trần bà Hiếu (ông Xuân chi 3)
120 0 200,000
121 0 481,000
122 0 5,000,000 K: Bộ đồ nhà bếp
256 37,600,000 / 51,200,000 97,681,000 / 97,781,000
135,281,000 / 148,981,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết.

Năm 2020, được sự dẫn dắt của Hội đồng Họ tộc và sự tham gia nhiệt tình của con cháu gần xa tùy tâm công đức, người góp tiền, của, người góp công đã cùng nhau tổ chức hương khói tổ tiên, chăm sóc nhà thờ, thực hiện các hoạt động tế lễ, đối nội, đối ngoại của dòng họ bước đầu đi vào quy củ.
 Theo báo cáo tổng kết năm 2020 (từ rằm tháng 11/2019 đến  rằm tháng 11/2020):
   - Tổng thu : 98.446.000 đồng.
   - Tổng chi: 54.975.000 đồng.
      + Chi hương khói, tế lễ: 39.184.000 đồng.
      + Chi đối nội, đối ngoại: 12.920.000 đồng
      + Chi chăm sóc nhà thờ: 2.871.000 đồng.
   - Còn dư (chuyển 2021): 43.471.000 đồng.

Năm 2021 đã sang, chúng ta tiếp tục sứ mệnh chăm sóc nhà thờ, hương khói tổ tiên, làm yên ấm phần âm để từng bước chấn hưng dòng tộc như mục tiêu dài hạn của dự án chúng ta đưa ra.
Hội đồng Họ tộc tổng kết rút kinh nghiệm công tác chăm sóc nhà thờ, hương khói tổ tiên năm 2020 và phổ biến kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2021. Theo đó các nội dung chính dự kiến triển khai năm 2021 gồm:
- Duy trì 2 nhóm phụ nữ (mỗi nhóm trước mắt có 6 người) thay phiên nhau lau dọn vệ sinh trong ngoài nhà thờ, chuẩn bị đồ lễ các dịp mồng 1, rằm hàng tháng. 
- Ngoài các dịp  đặc biệt (3 ngày tết; rằm tháng giêng, rằm tháng 7, giỗ tổ 10/10 và rằm tháng 11) chúng ta cúng lễ mặn thì các ngày rằm, mồng 1 tháng thường ta chỉ cúng hương đăng trà quả. Hội đồng họ tộc cũng quy định chi tiết đồ lễ và dự toán kinh phí cho mỗi lễ để cấp cho người đi mua và nghiệm thu, đánh giá đồ lễ mà từng gia đình mua sắm. Dự toán chi phí sắm đồ lễ cho các dịp trong năm khoảng 26 triệu đồng (Chi tiết trong file đính kèm dưới bài).
- Mỗi năm dịp 23 tháng chạp, chi Nhất cùng cùng tộc trưởng lau dọn đồ thờ, bàn thờ, bao xái bát hương, Tổ phụ nữ, thanh niên tổng vệ sinh nhà thờ chuẩn bị đón năm mới.
- Ba ngày tết, Gia đình tộc trưởng phối hợp với Chi Nhất chuẩn bị đồ lễ mặn, cúng tết và lễ ngọt tiếp khách con cháu về thắp hương.
- Ngoài các vấn đề chăm sóc nhà thờ, hương khói tổ tiên, Họ tộc cũng cần kinh phí để thực hiện các trách nhiệm truyền thống khác như Thăm hỏi ôm đau, ma chay hiếu hỷ, ngoại giao với các Nhánh họ Nguyễn Viết và các họ láng giềng... 

Tổng chi phí dự kiến họ tộc cần cho các hoạt động trông năm 2021 khoảng 120 triệu đồng, gồm:
- Chi phí hương khói, tế lễ: 40 triệu đồng.
- Chi phí đầu tư các hạng mục như Giàn mát, đèn vườn, dụng cụ nhà bếp..: 30 triệu đông.
- Chi phí đối ngoại (Mừng nhà thờ Xuân Hòa, nhà thờ Chi Ất): 20 triệu đồng.
- Chi phí khác: 30 triệu đồng.
    
Nguồn kinh phí: 
  Để có nguồn kinh phí khoảng 120 triệu đồng trong  năm 2021, Hội đồng họ tộc đã thống nhất với các chi:
   + Đóng tiền đinh hằng năm: 200.000 đồng/ 1 đinh, các chi thu và nộp về đại tôn. 
   + Họ tộc kêu gọi con cháu gần xa, đặc biệt là những người có điều kiện ủng hộ công đức thêm để dòng họ có đủ kinh phí thực hiện các kế hoạch trước mắt và dài hạn nhằm thực hiện các hoạt động tâm linh, tôn tạo từ đường, mồ mả tổ tiên, quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ những người ốm đau, người già neo đơn, khuyến học, hỗ trợ con cháu khởi nghiệp....

Lời kêu gọi:
Nhân dịp đầu xuân năm mới, Hội đồng Họ tộc kêu gọi con cháu bên cạnh đi lễ chùa, đi lễ đền to phủ lớn cầu tài cầu lộc cầu bình an cho bản thân, gia đình trong năm mới, chúng ta hãy nhớ phúc đức, may mắn của mình, gia đình mình phần chính do Tổ tiên mình phù hộ độ trì che chở cho mình, do vậy mà chúng ta đừng quên việc hương khói tổ tiên tại gia đình, tại nhà thờ phải là việc cần làm trước tiên. Mỗi người nếu có điều kiện hãy về thắp hương tại nhà thờ đầu năm, bỏ ít tiền công đức để hương khói tổ tiên quanh năm. Ai không về được hãy gửi chút tiền công đức về để Họ tộc thay mình hương khói chăm sóc nhà thờ cho trâng nghiêm, sạch sẽ, linh thiêng. Tổ sẽ phù hộ cho tất cả con cháu có tâm với Tổ!

Phương pháp đóng góp:
- Với người ở gần, có điều kiện về nhà thờ: Có thể đóng góp trực tiếp vào hòm công đức đặt tại nhà thờ, con cháu nhớ bỏ tiền trong phong bì và ghi rõ Họ tên, Con ai, Chi nào để Thủ bộ Họ ghi sổ công đức và quản lý tài chính.
- Với người ở xa không có điều kiện về đóng góp trực tiếp: Có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của họ theo số tài khoản:

Nguyễn Văn Năm stk 3609205254895
Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Nội dung: Họ tên (con ông...., chi ....) công đức hương khói tổ tiên.


Mọi đóng góp tiền hương khói tổ tiên dù trực tiếp bỏ vào hòm công đức tại nhà thờ hay chuyển khoản đều được Thủ bộ Họ ghi chép vào sổ công đức để tại Nhà thờ cho tổ tiên chứng giám đồng thời cập nhật lên bảng công đức Hương khói Tổ tiên trên trang mạng của Họ để công khai tài chính và anh em con cháu  ghi nhận. Cuối năm vào dịp rằm tháng 11, Thủ bộ sẽ báo các trước họ về quyết toán đóng góp, chi tiêu trong năm và kế hoạch hoạt động của Họ cũng như nhu cầu tài chính trong năm tiếp theo.

Hội đồng họ tộc kêu gọi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể anh em con cháu đối với Tổ tiên dòng tộc, để chúng ta tiếp tục chăm sóc từ đường ngày càng sạch đẹp tâm linh, tổ tiên ngày càng yên âm, linh thiêng để phù hộ độ trì cho con cháu. Họ Nguyễn Viết  chúng ta nhất định sẽ là một dòng họ  đoàn kết, hùng mạnh, trường tồn và thịnh vượng!.

Hà nội, ngày 30/1/2021
Thay mặt Hội đồng họ tộc

Chủ tịch Nguyễn Văn Hợi

CHI TIẾT QUY ĐỊNH ĐỒ LỄ VÀ CHI PHÍ SẮM LỄ CÚNG TẠI NHÀ THỜ ĐẠI TÔN CÁC DỊP TRONG NÂM

Danh sách mua sắm đồ lễ, dự trù kinh phí các kỳ trong năm.pdf

Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.