Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 07/11/2021 00:31. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 09/02/2022 03:43. xem:3328

Bảng vàng công đức

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHU MỘ THỦY TỔ NGUYỄN VIẾT NHÃ

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) Công đức bằng tiền Ghi chú
- 125 108,000,000 / 125,000,000 28,600,000
14 14,000,000 9,000,000
1 0 2,000,000
2 4 4,000,000 0
3 4 4,000,000 3,500,000
4 2 2,000,000 2,800,000
5 2 2,000,000 500,000
6 2 2,000,000 200,000
9 9,000,000 0
7 6 6,000,000 0
8 3 3,000,000 0
2 2,000,000 8,000,000
9 2 2,000,000 8,000,000
7 7,000,000 0
10 3 3,000,000 0
11 2 2,000,000 0
12 2 2,000,000 0
2 2,000,000 0
13 2 2,000,000 0
23 15,000,000 / 23,000,000 2,000,000
14 4 4,000,000 1,000,000
15 6 4,000,000 / 6,000,000 0
16 9 3,000,000 / 9,000,000 0
17 4 4,000,000 1,000,000
5 5,000,000 0
18 5 5,000,000 0
5 4,000,000 / 5,000,000 0
19 5 4,000,000 / 5,000,000 0
3 3,000,000 1,000,000
20 3 3,000,000 1,000,000
5 5,000,000 0
21 5 5,000,000 0
4 4,000,000 0
22 1 1,000,000 0
23 2 2,000,000 0
24 1 1,000,000 0
7 7,000,000 3,600,000
25 4 4,000,000 0
26 3 3,000,000 2,000,000
27 0 1,600,000
2 2,000,000 500,000
28 2 2,000,000 500,000
0 2,000,000
29 0 2,000,000
3 3,000,000 1,000,000
30 2 2,000,000 0
31 1 1,000,000 1,000,000
11 11,000,000 0
32 3 3,000,000 0
33 2 2,000,000 0
34 3 3,000,000 0
35 3 3,000,000 0
2 1,000,000 / 2,000,000 0
36 2 1,000,000 / 2,000,000 0
2 2,000,000 500,000
37 2 2,000,000 500,000
8 7,000,000 / 8,000,000 1,000,000
38 4 4,000,000 0
39 3 2,000,000 / 3,000,000 0
40 1 1,000,000 1,000,000
9 3,000,000 / 9,000,000 0
41 9 3,000,000 / 9,000,000 0
2 2,000,000 0
42 2 2,000,000 0
- 88 53,500,000 / 88,000,000 21,600,000
4 4,000,000 0
43 3 3,000,000 0
44 1 1,000,000 0
2 2,000,000 0
45 2 2,000,000 0
2 1,000,000 / 2,000,000 0
46 2 1,000,000 / 2,000,000 0
9 7,000,000 / 9,000,000 300,000
47 4 2,000,000 / 4,000,000 0 Nguyễn Viết Hoàng
48 3 3,000,000 300,000
49 1 1,000,000 0
50 1 1,000,000 0
2 2,000,000 0
51 2 2,000,000 0
1 1,000,000 0
52 1 1,000,000 0
3 3,000,000 0
53 3 3,000,000 0 Ông Tăng, anh Lương
5 5,000,000 10,300,000
54 5 5,000,000 10,300,000
9 9,000,000 1,000,000
55 9 9,000,000 1,000,000
4 2,000,000 / 4,000,000 0
56 1 1,000,000 0
57 3 1,000,000 / 3,000,000 0
8 1,500,000 / 8,000,000 0
58 3 500,000 / 3,000,000 0 Nguyễn Viết Hải
59 5 1,000,000 / 5,000,000 0
3 500,000 / 3,000,000 0
60 3 500,000 / 3,000,000 0 Nguyễn Viết Hải
5 2,000,000 / 5,000,000 0
61 3 1,000,000 / 3,000,000 0
62 2 1,000,000 / 2,000,000 0
3 500,000 / 3,000,000 0
63 3 500,000 / 3,000,000 0 Gia đình cháu Giang - Hồng
10 3,000,000 / 10,000,000 0
64 2 500,000 / 2,000,000 0
65 3 1,000,000 / 3,000,000 0
66 2 1,000,000 / 2,000,000 0
67 3 500,000 / 3,000,000 0
13 9,000,000 / 13,000,000 10,000,000
68 5 1,000,000 / 5,000,000 0 Gia đình cháu Giang - Hồng
69 8 8,000,000 10,000,000
3 500,000 / 3,000,000 0
70 3 500,000 / 3,000,000 0
2 500,000 / 2,000,000 0
71 2 500,000 / 2,000,000 0
- 77 70,000,000 / 77,000,000 47,850,000
2 2,000,000 0
72 2 2,000,000 0
15 11,000,000 / 15,000,000 8,000,000
73 10 6,000,000 / 10,000,000 0
74 4 4,000,000 6,000,000
75 1 1,000,000 2,000,000
11 11,000,000 2,500,000
76 5 5,000,000 2,000,000
77 0 500,000
78 6 6,000,000 0
2 2,000,000 0
79 2 2,000,000 0
3 3,000,000 0
80 1 1,000,000 0
81 2 2,000,000 0
7 7,000,000 8,500,000
82 7 7,000,000 8,000,000
83 0 500,000
2 2,000,000 2,600,000
84 2 2,000,000 2,100,000
85 0 500,000
3 3,000,000 18,700,000
86 0 1,000,000
87 0 500,000
88 3 3,000,000 14,200,000
89 0 2,000,000
90 0 1,000,000
5 5,000,000 5,500,000
91 5 5,000,000 5,500,000
3 3,000,000 500,000
92 3 3,000,000 500,000
4 4,000,000 550,000
93 4 4,000,000 550,000
1 1,000,000 0
94 1 1,000,000 0
2 1,000,000 / 2,000,000 0
95 2 1,000,000 / 2,000,000 0
9 9,000,000 0
96 4 4,000,000 0
97 5 5,000,000 0
8 6,000,000 / 8,000,000 1,000,000
98 2 1,000,000 / 2,000,000 0
99 2 1,000,000 / 2,000,000 0 Thái đóng
100 1 1,000,000 1,000,000
101 3 3,000,000 0
- 57 49,000,000 / 57,000,000 6,500,000
3 3,000,000 0
102 3 3,000,000 0
2 2,000,000 2,200,000
103 2 2,000,000 200,000
104 0 2,000,000
6 6,000,000 0
105 6 6,000,000 0
6 6,000,000 300,000
106 2 2,000,000 0 Cháu Dũng
107 2 2,000,000 0
108 2 2,000,000 300,000
4 4,000,000 0
109 4 4,000,000 0
7 7,000,000 0
110 7 7,000,000 0
2 2,000,000 1,000,000
111 1 1,000,000 0
112 1 1,000,000 1,000,000
7 2,000,000 / 7,000,000 2,000,000
113 5 0 / 5,000,000 0
114 0 1,000,000 Con gái công đức
115 2 2,000,000 1,000,000
7 4,000,000 / 7,000,000 1,000,000
116 4 4,000,000 0
117 3 0 / 3,000,000 1,000,000
4 4,000,000 0
118 4 4,000,000 0
2 2,000,000 0
119 2 2,000,000 0
7 7,000,000 0
120 3 3,000,000 0
121 2 2,000,000 0
122 2 2,000,000 0
- 0 3,217,000
123 0 1,000,000
124 0 217,000
125 0 2,000,000
347 280,500,000 / 347,000,000 107,767,000
388,267,000 / 454,767,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN

Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn – Nghệ An

                                                                      


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CHẨN TẾ VÀ QUY HOẠCH, TÔN TẠO KHU MỘ TỔ

 

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Họ tộc đã được thông qua và công bố trước Họ ngày rằm tháng 11 năm 2020.

Căn cứ vào kết luận tại các phiên họp Hội đồng Họ tộc phiên đầu năm (Dịp rằm tháng giêng), phiên giữa năm (Dịp rằm tháng 7) và phiên bàn về phương án xây dựng mộ Tổ (ngày 19/9/2021 AL).

Trên cơ sở sự xem xét kỹ càng các vấn đề tâm linh phong thủy cũng như sự bàn bạc của các bậc cao niên, Hôi đồng Họ tộc (với đại diện đầy đủ các chi, nhánh, vùng miền), Hội đồng Họ tộc thống nhất triển khai quy hoạch, tôn tạo và xây dựng khu Mộ Thủy tổ Nguyễn Viết Nhã cùng các Tổ họ Nguyễn Viết Đại tôn với các nội dung cụ thể như sau.

1.     Sự cần thiết phải triển khai dự án Quy tập xây dựng khu mộ Tổ.

-        Khu Một Thủy Tổ Họ Đại tôn (Cụ Nguyễn Viết Nhã) tại Nghĩa Địa Giường cồn lâu nay chúng ta vẫn hương khói đã được xây dựng trước năm 2010 với 2 mộ Thủy tổ (ông, bà) và 3 ngôi bậc con của Thủy Tổ. (hình 1)

-        Tuy nhiên, điều bất cập là trong khu mộ này, 2 ngôi Mộ Thủy Tổ là mộ gió, do mộ thật bị thất lạc từ những năm 70 (thời kỳ chiến tranh ác liệt), sau này các nấm mộ bị san bằng con cháu không xác định được vị trí chính xác nên không quy tập được.

-        Khi xây nhà thờ xong, Tổ tiên linh thiêng đã qua các thầy Tâm Linh chỉ dẫn cho con cháu ta xác định được ngôi mộ thật của Tổ (nằm cách ngôi mộ gió chỉ khoảng 5m. Do quá trình xây dựng Mộ Tổ của họ Hoàng đào phải họ đã chuyển ra khu vực bên cạnh và cũng không đắp đất hay xây mộ cho Tổ. Để Tổ phải nằm giữa vũng nước ngập suốt hơn 20 năm nay, rất thương xót. Việc này chúng ta đã làm rất kỹ, kết hợp giữa trí nhớ của người sống cùng với sự xác định độc lập của 3 thầy tâm linh giỏi, có thể yên tâm ngôi mộ đó chính là mộ Thủy Tổ Nguyễn Viết Nhã.

-        Ngoài ngôi mộ Thủy Tổ, chúng ta cũng được báo là Họ tộc còn mất 5 ngôi mộ các Tổ đời trên nữa, và nhiều khả năng là cũng nằm trong khu vực quanh đó (vì đó là khu vực chôn cất của họ ta lâu nay). Việc mất mộ Tổ, đặc biệt là sau khi người ta đào phải và di chuyển một cách qua loa như vậy đã làm động tới Tổ và ảnh hưởng con cháu trên trần rất nhiều.

-        Qua các thầy Tâm linh, Tổ chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm, quy tập, xây dựng, tôn tạo lại khu mộ Tổ để cho quy củ, nghiêm trang, đẹp đẽ để phần âm được siêu, phù hộ cho con cháu trên trần đỡ khó khăn vất vả, dòng họ dần phát triển và thịnh vượng.