Danh sách Hội đồng họ tộc Họ Nguyễn Viết giai đoạn 2019-2022

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 27/12/2019 08:30. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 04/08/2022 01:52. xem:3420

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===o0o===

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT

GIAI ĐOẠN 2019-2022

 

Căn cứ vào yêu cầu nhiêm vụ tổ chức và điều hành các hoạt động của dòng Tộc Nguyễn Viết giai đoạn mới 2019-2022.

Căn cứ vào kết luận của cuộc họp Hội đồng Họ tộc ngày 14-11-2019 (AL).

Họ Nguyễn Viết quyết định kiện toàn lại Hội đồng Họ tộc  giai đoạn 2019 – 2022 như sau:

 

I.                  Thành viên thường trực.

Chủ tịch hội đồng Họ tộc: Ông Nguyễn Văn Hợi – Chi giáp tam (ĐT 0987567053)

Các phó chủ tịch:

1.     Ông Nguyễn Văn Nam – Chi Nhất – Phó chủ tịch thường trực;  (ĐT 0989826871)

2.     Ông Nguyễn Văn Chất, trưởng chi Hai; (ĐT 0374533962)

3.     Ông Nguyễn Văn Tường, trưởng chi Ba; (ĐT 0372651378)

4.     Ông Nguyễn Văn Chất, trưởng chi Ất. (ĐT 0981458092)

Ban thủ bộ:

1.     Ông Nguyễn Văn Năm – Chi Ất– Trưởng ban; (ĐT 0396970540)

2.     Ông Nguyễn Văn Bình – Chi Ất – Phó ban; (ĐT 0364569428)

3.     Ông Nguyễn Văn Dũng – Chi 2 – Thành viên; (ĐT 0916067397)

4.     Ông Nguyễn Hải Sơn – Chi 3 – Thành viên. (ĐT 0983055516)

II.               Các thành viên đại diện cho các nhánh, các khu vực:

1.     Ông Nguyễn Viết Ba – chi Nhất nhánh Cố Hộ; (0988504472)

2.     Ông Nguyễn Văn Bảy – Chi Nhất nhánh Cố Liệu;

3.     Ông Nguyễn Văn Đàn – Chi Hai nhánh Bồ Ân; (0379752234)

4.     Nguyễn Viết Tân – Chi 2 nhánh Bồ Ân; (ĐT 0377832743)

5.     Nguyễn Văn Hậu – Chi 2 nhánh Nam Thanh; (0398943627)

6.     Nguyễn Văn Cảnh – Chi 3 nhánh cố Quyên ( ĐT 0913019639)

7.     Nguyễn Văn Chân – Chi Ất, khu vực Vinh (ĐT 0916545869)

8.     Nguyễn Văn Toàn – Chi Nhất, khu vực Tân Kỳ (ĐT 0375848311)

9.     Nguyễn Văn Đồng – Chi Ất, khu vực Tân Kỳ (ĐT 0965702456)

10.   Nguyễn Văn Vinh – Chi Ất, khu vực Con cuông (ĐT 0396367802)

11.   Nguyễn Trọng Hải – Chi 2 khu vực Miền trung - Tây nguyên (0385741913)

12.   Nguyễn Văn Hạ - Chi 3 khu vực Miền trung - Tây nguyên (ĐT 0342327394)

13.   Nguyễn Xuân Thủy – Chi nhất khu vực miền nam. (ĐT 0979881562)

14.   Nguyễn Hữu Trung – Chi ba khu vực miền nam. (ĐT 0986896777)

15.   Nguyễn Sỹ Quế - Chi nhất, khu vực Hà nội. (ĐT 0974591319)

Hội đồng Họ tộc sau kiện toàn sẽ họp và thống nhất các quy chế quy đinh trong các hoạt động của dòng tộc, phân công vai trò trách nhiệm của từng thành viên cũng như phương hướng, kế hoạch các công việc triển khai trong thời gian tới.

QUYỀN TỘC TRƯỞNG

 

 Đã ký

Nguyễn Viết ThanhBình luận ( 0 )
.