Bản nháp - nội dung đang được cập nhật...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...
Tâm thư: Gửi toàn thể Các ông, Bà, Bác Chú, Anh em, Con cháu Trai, Gái,...
.