Họ Nguyễn Viết thành lập Ban thường trực Hội đồng Họ tộc, Ban quản lý, Giám sát xây dựng nhà thờ Đại tôn

Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 04/01/2019 10:48. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Nội dung) lúc 04/01/2019 11:21. xem:2876
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Hội đồng họ tộc Nguyễn Viết đã họp thống nhất  bầu ra Ban thường trực Hội đồng họ tộc,  Ban Quản lý và Ban giám sát xây dựng nhà thờ. 
Thành phần cuộc họp: Các cụ cao niên, Đại diện Gia đình tộc trưởng, quyền tộc trưởng, trưởng các chi, đại diện các nhánh gia đình trong họ.
Nội dung cuộc họp: Bầu ban thường trực Hội đồng họ tộc, Ban quản lý xây dựng nhà thờ, Ban giám sát xây dựng nhà thờ.

Kết quả: 
1. Ban thường trực Hội đồng Họ tộc gồm:
    - Ông Nguyễn Viết Thủy - Chi 1, chú Tộc trưởng: Trưởng hội đồng Họ tộc.
    -  Ông Nguyễn Viết Thanh - Chi 1, Chú Tộc trưởng: Quyền Tộc trưởng, Phó hội đồng họ tộc.
    -  Ông Nguyễn Văn Chất - Trưởng Chi 2, Phó Hội đồng Họ tộc.
    - Ông Nguyễn Văn Tường - Trưởng Chi 3, Phó Hội đồng Họ tộc.
    - Ông Nguyễn Văn Chất - Trưởng Chi Ất, Phó hội đồng Họ tộc.

2. Ban quản lý xây dựng nhà thờ gồm:
    - Ông Nguyễn Văn Nam - Chi 1, Trưởng ban QLDA
    - Ông Nguyễn Viết Thanh - Quyền tộc trưởng, Phó ban QLDA
    - Ông Nguyễn Văn Chất - Trưởng Chi 2, Phó ban QLDA
    - Ông Nguyễn Văn Tường - Trưởng Chi 3, Phó ban QLDA
    - Ông Nguyễn Hữu Trung - Chi 3, Quản lý tài chính dự án, Phó ban QLDA.
    - Ông Nguyễn Văn Năm - Chi Ất, Thủ quỹ dự án, Phó ban QLDA.  
3. Ban giám sát xây dựng nhà thờ gồm:
   - Ông Nguyễn Văn Bình - Chi Ất, Trưởng ban giám sát
   - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chi 2, Phó trưởng ban giám sát (Chung).
   - Ông Nguyễn Văn Ba - Chi 1, Phó trưởng ban giám sát (Phần xây dựng).
   - Ông Nguyễn Văn Quảng - Chi Ất, Phó trưởng ban giám sát (Phần Mộc).   Xin gửi đến con cháu văn bản cuộc họp.


  
Bình luận ( 0 )
.