Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 15/02/2023 08:40. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 15/02/2023 09:17. xem:718

Bảng vàng công đức

HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, CHĂM SÓC NHÀ THỜ, HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2023

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền Ghi chú
- 17 4,300,000
4 700,000
1 4 700,000
0 200,000
2 0 200,000
2 2,000,000
3 2 2,000,000
7 1,200,000
4 4 200,000
5 3 1,000,000
4 200,000
6 4 200,000
7 0 0
8 0 0
- 11 6,900,000
2 200,000
9 2 200,000
5 2,700,000
10 1 200,000
11 4 2,500,000
0 1,000,000
12 0 1,000,000
4 3,000,000
13 4 3,000,000
- 21 11,700,000
2 200,000
14 2 200,000
4 400,000
15 4 400,000
3 4,200,000
16 0 200,000
17 2 3,500,000
18 1 500,000
6 1,200,000
19 1 500,000
20 5 700,000
4 500,000
21 4 500,000
2 200,000
22 2 200,000
23 0 5,000,000 Tiền hương khói 2023
- 6 6,700,000
2 500,000
24 2 500,000
2 1,000,000
25 2 1,000,000
2 200,000
26 2 200,000
27 0 2,500,000
28 0 2,500,000
- 0 1,560,000
29 0 500,000
30 0 500,000
31 0 60,000
32 0 500,000
55 31,160,000
31,160,000 / 31,160,000
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.