Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 15/02/2023 08:40. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện) lúc 26/01/2024 08:07. xem:1139

Bảng vàng công đức

HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, CHĂM SÓC NHÀ THỜ, HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2023

TT Họ Tên Công đức bằng tiền Ghi chú
- 36,030,000
7,500,000
1 200,000
2 3,400,000
3 500,000
4 2,000,000
5 1,400,000
200,000
6 200,000
1,400,000
7 200,000
8 200,000
9 1,000,000
500,000
10 500,000
500,000
11 500,000
500,000
12 500,000
1,300,000
13 300,000
14 1,000,000
400,000
15 400,000
700,000
16 500,000
17 200,000
2,500,000
18 2,500,000
3,030,000
19 3,030,000
4,400,000
20 700,000
21 3,700,000
400,000
22 200,000
23 200,000
300,000
24 300,000
1,000,000
25 500,000
26 500,000
500,000
27 500,000
200,000
28 200,000
29 500,000
30 200,000
31 10,000,000 Tiền hương khói 2023
- 22,450,000
500,000
32 500,000
250,000
33 250,000
1,000,000
34 1,000,000
300,000
35 300,000
200,000
36 200,000
6,200,000
37 200,000
38 6,000,000
1,000,000
39 1,000,000
11,000,000
40 9,000,000
41 2,000,000
1,000,000
42 1,000,000
43 500,000
44 500,000
- 31,800,000
200,000
45 200,000
600,000
46 500,000
47 100,000
1,700,000
48 600,000
49 400,000
50 200,000
51 300,000
52 200,000
1,000,000
53 1,000,000
900,000
54 900,000
400,000
55 300,000
56 100,000
100,000
57 100,000
1,100,000
58 400,000
59 700,000
1,000,000
60 1,000,000
1,000,000
61 1,000,000
10,500,000
62 200,000
63 8,800,000
64 1,500,000
2,400,000
65 500,000
66 1,900,000
1,500,000
67 1,500,000
400,000
68 400,000
500,000
69 500,000
700,000
70 200,000
71 500,000
500,000
72 500,000
200,000
73 200,000
300,000
74 300,000
1,100,000
75 300,000
76 300,000
77 200,000
78 300,000
79 500,000
80 5,000,000 Tiền hương khói 2023
81 200,000 Không xác định
- 16,000,000
600,000
82 600,000
2,000,000
83 500,000
84 1,500,000
1,500,000
85 1,000,000
86 500,000
500,000
87 500,000
1,500,000
88 1,000,000
89 500,000
3,200,000
90 3,200,000
500,000
91 200,000
92 300,000
200,000
93 200,000
200,000
94 200,000
500,000
95 500,000
96 200,000
97 100,000
98 2,500,000
99 2,500,000
- 40,960,000
100 200,000
101 3,000,000
102 21,500,000
103 1,000,000
104 2,500,000
105 6,500,000
106 2,000,000
107 1,000,000
108 2,000,000
109 60,000
110 1,200,000
147,240,000
147,240,000 / 147,240,000
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


TỔNG HỢP THU CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023
(Tính từ 16/11/2022 đến hết ngày 15/11/2023 AL)

A. PHẦN THU

STT

Nội dung đóng góp

Số tiền

Ghi chú

I

QUỸ HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ

141,640,000

 

1

Tiền hương khói tổ tiên Chi Nhất

10,000,000

quy định

2

Tiền hương khói tổ tiên chi Hai

 

Chưa đóng theo quy định

3

Tiền hương khói tổ tiên Chi Ba

5,000,000

quy định

4

Tiền hương khói tổ tiên Chi Ất nhất

2,500,000

quy định

5

Tiền hương khói tổ tiên Chi ẤT Nhị

2,500,000

quy định

6

Tiền hương khói tổ tiên khu vực Đắc Lắc

3,000,000

Tự nguyện

7

Tiền công đức qua tài khoản ngân hàng

3,300,000

Tự nguyện

8

Tiền công đức qua hòm công đức tại Nhà thờ

25,060,000

Tự nguyện

9

Đóng góp, ủng hộ chuyến về gốc tổ Nam Định

21,500,000

Tự nguyện

10

Công đức dịp Tế tổ Rằm tháng 11 năm 2023

66,280,000

Tự nguyện

II

CÁC QUỸ, NGUỒN THU KHÁC

8,000,000

 

1

Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tết nguyên đán 2023

8,000,000

4 người ủng hộ, mõi người 2 triệu đồng.

3

Lãi suất tiền gửi ngân hàng (gửi 200 triệu từ 4/1/2023-4/1/2024)

0

Ghi nhận lãi suất vào phần thu năm 2024

 

TỔNG THU TRONG NĂM

147,240,000

 

B. PHẦN CHI


STT

Nội dung chi

Số tiền

Ghi chú

I

TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ

59,096,000

 

1

Chi sắm lễ thắp hương định kỳ từ tháng 12/2022 - tháng 11/2023 (13 tháng do có tháng 2 nhuận)

10,400,000

 

3

Chi làm cỗ tết 2023

2,400,000

 

 

Rằm tháng giêng

940,000

 

4

Chi cỗ rằm tháng 7

3,591,000

 

5

Chi giỗ Tổ 10/10

3,900,000

 

6

Tổ chức rằm tháng 11/2023

37,405,000

Không tính 10 triệu công đức Nam Lĩnh và 5 triệu mừng khánh thành nhà thờ Chi 3.

7

Mua hương, bì thư

120,000

 

8

Mua dầu thắp

340,000

 

II.

TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO

55,815,000

 

1

Thăm + điếu ông chất Huấn

800,000

 

2

Điều ông Hựu Chi 3

400,000

 

3

Thăm ông Diện Đại Sơn

200,000

 

4

Chuyển tiền ủng hộ tổ chị em phụ nữ (Thắng Hạ công đức vào TK họ rồi nhờ chuyển cho Tổ chị em phụ nữ)

1,000,000

 

5

Chi thăm hỏi động viên các hoàn cảnh neo đơn dịp tết nguyên đán

8,000,000

 

6

Đi dự lễ rằm tháng giêng Chi Xuân Hòa

1,100,000

 

7

Chi lễ đi tế Tổ Nam Định

26,500,000

Họ chi từ quỹ 5 triệu đồng.
Con cháu đóng góp ủng hộ 21.5 triệu đồng.

8

Đi tế tổ nhánh Kỳ Anh

1,000,000

 

9

Mừng thọ ô Dật

500,000

 

10

Mừng thọ ông Lợi

340,000

 

11

Chi mua quà chia tay ông Năm (Thủ bộ)

975,000

 

12

Ủng hộ nhánh Nam Lĩnh tôn tạo nhà thờ, mộ Tổ

10,000,000

 

13

Mừng khánh thành nhà thờ Chi 3

5,000,000

Theo quy định

III.

TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ

6,367,000

 

1

Làm tủ đựng bạt nhà thờ

4,167,000

 

2

Tiền điện 2022-2023

1,200,000

 

3

Chi khác (chuyển trả anh Hải Sơn, không nhớ nội dung chi).

1,000,000

 

 

TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN

121,278,000

 


TỔNG THU - TỔNG CHI: 25,962,000 đồng (Kết chuyển năm 2024)

Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
TỔNG HỢP THU CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023 (Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.