Nguyễn Hải Sơn đăng lúc 22/01/2024 08:24. Nguyễn Hải Sơn đã sửa (Ảnh đại diện, Nội dung) lúc 26/01/2024 07:10. xem:454

Bảng vàng công đức

HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, CHĂM SÓC NHÀ THỜ, HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2024

TT Họ Tên Công đức bằng tiền Ghi chú
- 16,800,000
1,400,000
1 700,000
2 500,000
3 200,000
500,000
4 500,000
1,000,000
5 1,000,000
1,200,000
6 200,000
7 1,000,000
2,700,000
8 200,000
9 2,000,000
10 500,000
11 10,000,000
- 3,200,000
2,200,000
12 2,200,000
1,000,000
13 1,000,000
- 17,900,000
2,000,000
14 2,000,000
400,000
15 200,000
16 200,000
2,000,000
17 2,000,000
200,000
18 200,000
6,300,000
19 300,000
20 3,000,000
21 3,000,000
500,000
22 500,000
1,500,000
23 1,500,000
24 5,000,000
- 3,700,000
500,000
25 500,000
2,500,000
26 2,500,000
500,000
27 500,000
200,000
28 200,000
- 20,206,600
29 4,000,000
30 4,000,000
31 500,000
32 11,706,600
61,806,600
61,806,600 / 61,806,600
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An những tình cảm và sự đóng góp quý báu!


Bình luận ( 0 )
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
TỔNG HỢP THU CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023 (Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 ...
HỘI ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN Nhánh Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết. Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM 2020 ...
TÀI CHÍNH CÔNG KHAI LỄ RẰM THÁNG 7 VÀ LỄ KHÁNH THÀNH PHẦN ÂM, CẦU SIÊU...
.