. Tìm thấy: 1638
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Có vợ - Con trai: 3
Bà Nhã
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Chi Nguyễn Viết Nhã
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 6
Bà Tào
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 6
Trai - đời: 2 - tổ chi 03 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 03+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 3 - tổ chi 021 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 021+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 1
Can Hoán
Trai - đời: 3 - vị trí: 022 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Can Thoan
Trai - đời: 3 - vị trí: 023 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Can Tào
Trai - đời: 3 - tổ chi 024 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 5
Dâu - đời: 3 - vị trí: 024+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 5
Trai - đời: 3 - tổ chi 025 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 025+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 4
Can Cai
Trai - đời: 3 - vị trí: 026 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
can Dầu
Trai - đời: 3 - vị trí: 031 ; Bố: Nguyễn Viết Thời, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.