ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Nhã

Nguyễn Viết Nhã

Tự: Huyền Thông | Hiệu: Thủy Tổ Khảo | Tổ chi Đại tôn nhánh Hùng tiến
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 1a7f6540-e6f75935b-4
Đời thứ: 4, mã vị trí: 0113 , Nguyễn Viết Nghệ An - Tổ chi NGUYỄN VIẾT PHÚC
Nơi sinh: Nghệ An, Việt Nam
Nơi sống: Nghệ An, Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Hòa
Vợ : Bà Nhã
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 817 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 461 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 03:14 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (08/01/2021 07:31) bởi Nguyễn Hải Sơn : .
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.