ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Nhã

Nguyễn Viết Nhã

Hiệu: Thủy Tổ Khảo | Tổ chi 0
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 1a7f6540-e6f75935b-4
Đời thứ: 1, mã vị trí: 0
Nơi sinh: Nghệ An, Việt Nam
Nơi sống: Nghệ An, Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Vợ : Bà Nhã
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 792 Xem
Con gái nhánh nội 367 Xem
Con rể nhánh nội 74 Xem
Con dâu nhánh nội 395 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 445 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 75 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 2 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con gái nhánh ngoại 4 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 03:14 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (15/04/2019 04:01) bởi Gia Phả Tốt : .
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.