ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Dầu

Nguyễn Viết Dầu

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 1c827929-d74aa911b-3
Đời thứ: 6, mã vị trí: 011331 , Chi Ất - Tổ chi Can Thời
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Can Thời và mẹ Bà Thời
Vợ : Bà Can Dầu
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 5 Xem
Con dâu nhánh nội 3 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 3 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 08:56 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (08/01/2021 10:03) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.