ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Vị

Nguyễn Viết Vị

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 334f1913-33ef6cd71-0
Đời thứ: 12, mã vị trí: 011333111215 , Chi Ất - Tổ chi Can Thời
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Cư và mẹ Bà cố Phó Cư
Vợ : Bà Vị
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 9 Xem
Con gái nhánh nội 11 Xem
Con rể nhánh nội 10 Xem
Con dâu nhánh nội 6 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 6 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 10 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 03:10 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (10/01/2021 12:17) bởi Nguyễn Viết Vinh : Con thứ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.