ảnh đại diện thành viên Can Tào

Can Tào

Thường gọi: Can Tào | Hiệu: Tổ chi Giáp Nhị | Tổ chi Chi Giáp Nhị
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 4cd364c8-c197b7d54-0
Đời thứ: 6, mã vị trí: 011324 , Đại tôn nhánh Hùng tiến - Tổ chi Nguyễn Viết Nhã
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Khang Tĩnh và mẹ Bà Tào
Vợ : Bà can Tào
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 255 Xem
Con gái nhánh nội 113 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 77 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 123 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 2 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 08:54 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (04/02/2021 15:45) bởi Nguyễn Hải Sơn : Tên, Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1795 thành viên (1793 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 833 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.