ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thị Đồng

Nguyễn Thị Đồng

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 568098fc-8e13eac57-e
Đời thứ: 12, mã vị trí: 011333111211g , Chi Ất - Tổ chi Can Thời
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Cư và mẹ Bà cố Phó Cư
Chồng : Ông Đồng Thụ
Thống kê nhánh này:
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con rể nhánh nội 1 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Tạo mới lúc 10/01/2021 12:15 bởi Nguyễn Viết Vinh
Sửa đổi lần gần nhất (10/01/2021 12:15) bởi Nguyễn Viết Vinh : Con thứ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.