ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Thế

Nguyễn Viết Thế

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 5c39a6b2-e2849b2ed-6
Đời thứ: 14, mã vị trí: 01132511113141 , Chi Giáp Tam - Tổ chi Can Trạc
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Tường và mẹ Hoàng Thị Lê
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 01:47 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1795 thành viên (1793 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 833 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.