ảnh đại diện thành viên Bà can Điển

Bà can Điển

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 638a191d-d6ebb05a5-0
Đời thứ: 7, mã vị trí: 0113245+1 , Chi Giáp Nhị - Tổ chi Can Tào
Tạo mới lúc 21/12/2016 10:06 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.