ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Cai Xã

Nguyễn Viết Cai Xã

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 94ab3d86-fb6500dac-c
Đời thứ: 9, mã vị trí: 011321111 , Chi Giáp Nhất - Tổ chi Can Tổng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Truyền và mẹ Bà Truyền
Vợ : Bà Cai Xã
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 27 Xem
Con gái nhánh nội 20 Xem
Con rể nhánh nội 6 Xem
Con dâu nhánh nội 17 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 16 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 6 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 7 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 09:01 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (08/01/2021 09:13) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.