ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Truyền

Nguyễn Viết Truyền

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: a80147cd-5354c252b-c
Đời thứ: 8, mã vị trí: 01132111 , Chi Giáp Nhất - Tổ chi Can Tổng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Phủ và mẹ Bà Phủ
Vợ : Bà Truyền
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 222 Xem
Con gái nhánh nội 118 Xem
Con rể nhánh nội 25 Xem
Con dâu nhánh nội 130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 132 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 26 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 9 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 08:59 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (08/01/2021 09:13) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1790 thành viên (1788 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 831 Xem
Con gái nhánh nội 426 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.