ảnh đại diện thành viên Bà Cai Xã

Bà Cai Xã

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: b6f3c646-1062fa8de-3
Đời thứ: 9, mã vị trí: 011321111+1 , Chi Giáp Nhất - Tổ chi Can Tổng
Tạo mới lúc 21/12/2016 09:02 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.