ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Dũng

Nguyễn Viết Dũng

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: bb05817e-a9a4f289c-f
Đời thứ: 14, mã vị trí: 01133311123132 , Chi Ất - Tổ chi Can Thời
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Ngụ và mẹ Bà Ngụ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 2 Xem
Con gái nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Tạo mới lúc 02/12/2018 03:30 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1795 thành viên (1793 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 833 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.