ảnh đại diện thành viên Nguyễn Viết Hải

Nguyễn Viết Hải

Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: be748af3-2dc9202d2-9
Đời thứ: 13, mã vị trí: 0113245113221 , Chi Giáp Nhị - Tổ chi Can Tào
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Sâm và mẹ Bà Sâm
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 4 Xem
Con gái nhánh nội 3 Xem
Con rể nhánh nội 2 Xem
Con dâu nhánh nội 2 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 2 Xem
Tạo mới lúc 22/12/2016 01:28 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (19/02/2019 08:56) bởi Nguyễn Hải Sơn : Họ, Quê quán - chi tiết, Nơi sống - chi tiết.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.