ảnh đại diện thành viên Bà Truyền

Bà Truyền

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: c1a7f18d-0432a0e15-b
Đời thứ: 8, mã vị trí: 01132111+1 , Chi Giáp Nhất - Tổ chi Can Tổng
Tạo mới lúc 21/12/2016 09:00 bởi Nguyễn Hải Sơn
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1790 thành viên (1788 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 831 Xem
Con gái nhánh nội 426 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.