ảnh đại diện thành viên Nguyễn Thế Vận

Nguyễn Thế Vận

Hiệu: CAN TÌNH
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: c5dae725-3dbc975cc-e
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01131 , Đại tôn nhánh Hùng tiến - Tổ chi Nguyễn Viết Nhã
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Viết Nhã và mẹ Bà Nhã
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Tạo mới lúc 21/12/2016 05:52 bởi Nguyễn Hải Sơn
Sửa đổi lần gần nhất (04/02/2021 15:35) bởi Nguyễn Hải Sơn : Tên, Họ, Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Họ Nguyễn Viết - Nhánh Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An *
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.