. Tìm thấy: 3
Trai - đời: 12 - vị trí: 011321112113 ; Bố: Nguyễn Viết Ngượn, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có 2 vợ - Con trai: 1 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 01/01/2013 lịch Âm, 01- Giêng- Quý Tỵ
Trai - đời: 13 - vị trí: 0113211111433 ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 16/03/2018 lịch Dương
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0113211121132+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 04/01/2020 lịch Dương, 10/12/kỷ hợi
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.