. Tìm thấy: 3
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111111g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng ; Ngày mất: 28/12/2014 lịch Dương
Trai - đời: 12 - vị trí: 011321122111 ; Bố: Nguyễn Viết Thía, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 16/11/1990 lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0113331112122+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 21/10/2018 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.