. Tìm thấy: 8
Dâu - đời: 11 - vị trí: 01132111111+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 18/07/1980 lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111211 ; Bố: Nguyễn Viết Thỉu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có 2 vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 10/08/1951 lịch Âm
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111114g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng ; Ngày mất: 05/07/2009 lịch Dương, tức 13/5 nhuận
Trai - đời: 12 - vị trí: 011321112111 ; Bố: Nguyễn Viết Ngượn, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 12 - vị trí: 011325112214+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 08/07/2006 lịch Âm
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121131g ; Bố: Nguyễn Viết Tư, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
; Ngày mất: 17/07/1973 lịch Âm, Quý Sửu
Trai - đời: 13 - vị trí: 0113211121322 ; Bố: Nguyễn Viết Hải, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 14/06/2021 lịch Dương, 5/5/tân sửu
Trai - đời: 14 - vị trí: 01132112211132 ; Bố: Nguyễn Viết Quế, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
; Ngày mất: 03/07/2014 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.