. Tìm thấy: 2
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111211 ; Bố: Nguyễn Viết Thỉu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có 2 vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 10/08/1951 lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0113331112122+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 21/10/2018 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
1795 thành viên (1793 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 833 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.