. Tìm thấy: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 021122111 ; Bố: Cố Thía, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 16/11/1990 lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 0331112112+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 28/11/2018 lịch Dương
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.