. Tìm thấy: 838
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Viết Bố, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 7
Trai - đời: 3 - vị trí: 021 ; Bố: Nguyễn Viết Thắng, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 3 - vị trí: 031 ; Bố: Nguyễn Viết Phú, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - tổ chi 0113 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0114 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0115 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0116 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0117 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01111 ; Bố: Nguyễn Viết Trị, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 5 - vị trí: 01121 ; Bố: Nguyễn Viết Nhiên, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 5 - vị trí: 01131 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Trai - đời: 5 - vị trí: 01132 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 6
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.