. Tìm thấy: 113
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113253121422g+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113253121423g+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331111144g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Ông Tài
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331111145g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112123g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112124g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112131g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112132g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112134g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112154g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112155g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112156g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112221g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112233g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Ông Long
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112312g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01132111114342g+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01132111211211g+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01132111213226g+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.