. Tìm thấy: 3
Trai - nhánh ngoại - đời: 14 - vị trí: 0113211121212g1 ; Mẹ: Nguyễn Thị Châu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Con trai: 1
Trai - nhánh ngoại - đời: 15 - vị trí: 0113211121212g11 ; Bố: Nguyễn Viết Cảnh Sơn, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Trai - nhánh ngoại - đời: 15 - vị trí: 01132111213226g1 ; Bố: Lương Văn Thàn, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Một số kết quả thống kê
1790 thành viên (1788 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 831 Xem
Con gái nhánh nội 426 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.