. Tìm thấy: 429
Gái - đời: 11 - vị trí: 01132412323g ; Bố: Nguyễn Viết Tiệm, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111111g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111112g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111114g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111141g ; Bố: Nguyễn Viết Năm, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111142g ; Bố: Nguyễn Viết Năm, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321112212g ; Bố: Nguyễn Viết Loan, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321122115g ; Bố: Nguyễn Viết Thía, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321122116g ; Bố: Nguyễn Viết Thía, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111411g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111412g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111414g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111415g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112211g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112213g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112215g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325312145g ; Bố: Nguyễn Viết Sáu, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Gái - đời: 12 - vị trí: 011333111211g ; Bố: Nguyễn Viết Cư, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.