. Tìm thấy: 414
Bà Nhã
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0113+1 ; Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có chồng - Con trai: 3
Bà Tào
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01132+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 6
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01133+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011321+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011324+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 5
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011325+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011331+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011332+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011333+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 3
Bà Phủ
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113211+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113241+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113242+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113243+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113244+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113245+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113251+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113252+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113253+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.