. Tìm thấy: 114
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111111g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111112g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111114g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321112212g ; Bố: Nguyễn Viết Loan, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321122116g ; Bố: Nguyễn Viết Thía, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111411g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111412g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325111414g ; Bố: Nguyễn Viết Quyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112211g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112213g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011325112215g ; Bố: Nguyễn Viết Xuân, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011333111211g ; Bố: Nguyễn Viết Cư, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011333111214g ; Bố: Nguyễn Viết Cư, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211111431g ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211111432g ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121122g ; Bố: Nguyễn Viết Khoa, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121133g ; Bố: Nguyễn Viết Tư, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121135g ; Bố: Nguyễn Viết Tư, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.