. Tìm thấy: 21
Trai - đời: 4 - tổ chi 0113 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113211 ; Bố: Can Tổng, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113251 ; Bố: Can Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132111 ; Bố: Nguyễn Viết Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132511 ; Bố: Nguyễn Viết Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321111 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 011325111 ; Bố: Nguyễn Viết Xuyến, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211111 ; Bố: Nguyễn Viết Cai Xã, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 5
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113251111 ; Bố: Nguyễn Viết Phấc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111111 ; Bố: Nguyễn Viết Thổ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132511111 ; Bố: Nguyễn Viết Khanh, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 12 - vị trí: 011321111113 ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Trai - đời: 12 - vị trí: 011321111143 ; Bố: Nguyễn Viết Năm, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 5 - Con gái: 2
Trai - đời: 12 - vị trí: 011324121211 ; Bố: Nguyễn Viết Danh, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Trai - đời: 12 - vị trí: 011325111111 ; Bố: Nguyễn Viết Cơng, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có 2 vợ - Con gái: 1
Trai - đời: 12 - vị trí: 011325111131 ; Bố: Nguyễn Viết Chơng, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 7
Trai - đời: 13 - vị trí: 0113211111433 ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0113211121132+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.