. Tìm thấy: 1759
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: NGUYỄN VIẾT PHÚC, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Viết Bố, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 7
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - tổ chi 0113 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có vợ - Con trai: 3
Bà Nhã
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0113+1 ; Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0114 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0115 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0116 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0117 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01111 ; Bố: Nguyễn Viết Trị, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 5 - vị trí: 01121 ; Bố: Nguyễn Viết Nhiên, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Trai - đời: 5 - vị trí: 01131 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Trai - đời: 5 - vị trí: 01132 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 6
Bà Tào
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01132+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 6
Một số kết quả thống kê
1761 thành viên (1759 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 823 Xem
Con gái nhánh nội 413 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 466 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 111 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 110 Xem
Con dâu nhánh nội 409 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.