. Tìm thấy: 1777
Trai - đời: 4 - tổ chi 0113 ; Bố: Nguyễn Viết Hòa, Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có vợ - Con trai: 3
Bà Nhã
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0113+1 ; Nguyễn Viết Nghệ An - NGUYỄN VIẾT PHÚC
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 5 - vị trí: 01131 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Trai - đời: 5 - vị trí: 01132 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 6
Bà Tào
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01132+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 6
Trai - đời: 5 - tổ chi 01133 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01133+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 6 - tổ chi 011321 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011321+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 1
Can Hoán
Trai - đời: 6 - vị trí: 011322 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Can Thoan
Trai - đời: 6 - vị trí: 011323 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Can Tào
Trai - đời: 6 - tổ chi 011324 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 5
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011324+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 5
Trai - đời: 6 - tổ chi 011325 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011325+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 4
Can Cai
Trai - đời: 6 - vị trí: 011326 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Trai - đời: 6 - vị trí: 011331 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011331+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.