. Tìm thấy: 602
Trai - đời: 6 - tổ chi 011321 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011321+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113211 ; Bố: Can Tổng, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Bà Phủ
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113211+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132111 ; Bố: Nguyễn Viết Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132111+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132112 ; Bố: Nguyễn Viết Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132112+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321111 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 9 - vị trí: 011321111+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321112 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 9 - vị trí: 011321112+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321113 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 9 - vị trí: 011321113+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321121 ; Bố: Nguyễn Viết Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321122 ; Bố: Nguyễn Viết Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Bà Kính
Dâu - đời: 9 - vị trí: 011321122+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321123 ; Bố: Nguyễn Viết Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.