. Tìm thấy: 132
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132111 ; Bố: Nguyễn Viết Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321111 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321112 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 9 - vị trí: 011321113 ; Bố: Nguyễn Viết Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211111 ; Bố: Nguyễn Viết Cai Xã, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 5
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211112 ; Bố: Nguyễn Viết Cai Xã, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211121 ; Bố: Nguyễn Viết Bang Thiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 5
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211122 ; Bố: Nguyễn Viết Bang Thiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211123 ; Bố: Nguyễn Viết Bang Thiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211124 ; Bố: Nguyễn Viết Bang Thiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211131 ; Bố: Nguyễn Viết Tri Tổng, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113211132 ; Bố: Nguyễn Viết Tri Tổng, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111111 ; Bố: Nguyễn Viết Thổ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111114 ; Bố: Nguyễn Viết Thổ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111121 ; Bố: Nguyễn Viết Thứ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111211 ; Bố: Nguyễn Viết Thỉu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có 2 vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111212 ; Bố: Nguyễn Viết Thỉu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 11 - vị trí: 01132111213 ; Bố: Nguyễn Viết Thỉu, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
1790 thành viên (1788 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 831 Xem
Con gái nhánh nội 426 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.