. Tìm thấy: 26
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111111g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111112g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321111114g ; Bố: Nguyễn Viết Thuận, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011321112212g ; Bố: Nguyễn Viết Loan, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211111411g ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211111412g ; Bố: Nguyễn Viết Cát, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121122g ; Bố: Nguyễn Viết Khoa, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121133g ; Bố: Nguyễn Viết Tư, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121135g ; Bố: Nguyễn Viết Tư, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121212g ; Bố: Nguyễn Viết Huề, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Con trai: 1
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121513g ; Bố: Nguyễn Viết Diện, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121514g ; Bố: Nguyễn Viết Diện, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121515g ; Bố: Nguyễn Viết Diện, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211121516g ; Bố: Nguyễn Viết Diện, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211122113g ; Bố: Nguyễn Viết Bình, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211124332g ; Bố: Nguyễn Viết Kỳ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113211124333g ; Bố: Nguyễn Viết Kỳ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Gái - đời: 14 - vị trí: 01132111114142g ; Bố: Nguyễn Viết Thủy, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng
Một số kết quả thống kê
1790 thành viên (1788 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 831 Xem
Con gái nhánh nội 426 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.