. Tìm thấy: 447
Can Tào
Trai - đời: 6 - tổ chi 011324 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 5
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011324+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 5
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113241 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113241+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113242 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113242+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113243 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113243+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113244 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113244+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113245 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113245+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132411 ; Bố: Nguyễn Viết Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132411+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132412 ; Bố: Nguyễn Viết Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132412+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132413 ; Bố: Nguyễn Viết Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132413+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.