. Tìm thấy: 365
Trai - đời: 6 - tổ chi 011325 ; Bố: Nguyễn Khang Tĩnh, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011325+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113251 ; Bố: Can Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113251+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113252 ; Bố: Can Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113252+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113253 ; Bố: Can Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113253+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113254 ; Bố: Can Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113254+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132511 ; Bố: Nguyễn Viết Trạc, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132511+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132521 ; Bố: Nguyễn Viết Cườu, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132522 ; Bố: Nguyễn Viết Cườu, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132531 ; Bố: Nguyễn Viết Huyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01132531+1 ; Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132532 ; Bố: Nguyễn Viết Huyên, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Trai - đời: 8 - vị trí: 01132541 ; Bố: Nguyễn Viết Xơng, Chi Giáp Tam - Can Trạc
Có vợ - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
1798 thành viên (1796 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 836 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.