. Tìm thấy: 355
Trai - đời: 5 - tổ chi 01133 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01133+1 ; Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 6 - vị trí: 011331 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011331+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 011332 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011332+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 6 - vị trí: 011333 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011333+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113311 ; Bố: Nguyễn Viết Dầu, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113311+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113321 ; Bố: Nguyễn Viết Bính, Chi Ất - Can Thời
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113322 ; Bố: Nguyễn Viết Bính, Chi Ất - Can Thời
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113331 ; Bố: Nguyễn Viết Ấn, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0113331+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113332 ; Bố: Nguyễn Viết Ấn, Chi Ất - Can Thời
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113333 ; Bố: Nguyễn Viết Ấn, Chi Ất - Can Thời
Trai - đời: 8 - vị trí: 01133111 ; Bố: Nguyễn Viết Dờu, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 8 - vị trí: 01133111+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1800 thành viên (1798 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 838 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.