. Tìm thấy: 39
Rể - đời: 12 - vị trí: 011333111211g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 12 - vị trí: 011333111214g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331111144g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Ông Tài
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331111145g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112123g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112124g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112131g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112132g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112134g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112154g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112155g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112156g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112221g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112233g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Ông Long
Rể - đời: 13 - vị trí: 0113331112312g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01133311111212g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01133311113111g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Rể - đời: 14 - vị trí: 01133311113113g+1 ; Chi Ất - Can Thời
Có vợ
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.