. Tìm thấy: 87
Trai - đời: 5 - tổ chi 01133 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Đại tôn nhánh Hùng tiến - Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 6 - vị trí: 011331 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 011332 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 6 - vị trí: 011333 ; Bố: Can Thời, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113311 ; Bố: Nguyễn Viết Dầu, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 7 - vị trí: 0113331 ; Bố: Nguyễn Viết Ấn, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 8 - vị trí: 01133111 ; Bố: Nguyễn Viết Dờu, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 8 - vị trí: 01133311 ; Bố: Nguyễn Viết Mão, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 8 - vị trí: 01133313 ; Bố: Nguyễn Viết Mão, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 9 - vị trí: 011333111 ; Bố: Nguyễn Viết Châu, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 9 - vị trí: 011333131 ; Bố: Nguyễn Viết Hanh, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113331111 ; Bố: Nguyễn Viết Hoằng, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113331112 ; Bố: Nguyễn Viết Hoằng, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 0113331311 ; Bố: Nguyễn Viết Mại, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 11 - vị trí: 01133311111 ; Bố: Nguyễn Viết Khương, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 11 - vị trí: 01133311113 ; Bố: Nguyễn Viết Khương, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 01133311121 ; Bố: Nguyễn Viết Tơng, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2
Trai - đời: 11 - vị trí: 01133311122 ; Bố: Nguyễn Viết Tơng, Chi Ất - Can Thời
Có vợ - Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.