. Tìm thấy: 88
Gái - đời: 12 - vị trí: 011333111211g ; Bố: Nguyễn Viết Cư, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 12 - vị trí: 011333111214g ; Bố: Nguyễn Viết Cư, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111122g ; Bố: Nguyễn Viết Phan, Chi Ất - Can Thời
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111123g ; Bố: Nguyễn Viết Phan, Chi Ất - Can Thời
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111124g ; Bố: Nguyễn Viết Phan, Chi Ất - Can Thời
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111132g ; Bố: Nguyễn Viết Dư, Chi Ất - Can Thời
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111134g ; Bố: Nguyễn Viết Dư, Chi Ất - Can Thời
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111144g ; Bố: Nguyễn Viết Dật, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331111145g ; Bố: Nguyễn Viết Dật, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112123g ; Bố: Nguyễn Viết Dớ, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112124g ; Bố: Nguyễn Viết Dớ, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112131g ; Bố: Nguyễn Viết Sĩ, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112132g ; Bố: Nguyễn Viết Sĩ, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112134g ; Bố: Nguyễn Viết Sĩ, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112154g ; Bố: Nguyễn Viết Vị, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112155g ; Bố: Nguyễn Viết Vị, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112156g ; Bố: Nguyễn Viết Vị, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Gái - đời: 13 - vị trí: 0113331112221g ; Bố: Nguyễn Viết Huầng, Chi Ất - Can Thời
Có chồng
Một số kết quả thống kê
1797 thành viên (1795 chính + 2 mở rộng ) / 16 đời
Con trai nhánh nội 835 Xem
Con gái nhánh nội 429 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 472 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 114 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con rể nhánh nội 113 Xem
Con dâu nhánh nội 414 Xem
Con trai nhánh ngoại 3 Xem
Con gái nhánh ngoại 1 Xem
.