. Tìm thấy: 580
Trai - đời: 3 - tổ chi 021 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 021+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 1
Can Phủ
Trai - đời: 4 - vị trí: 0211 ; Bố: Can Tổng, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Bà Phủ
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0211+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 02111 ; Bố: Can Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02111+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 5 - vị trí: 02112 ; Bố: Can Phủ, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02112+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 6 - vị trí: 021111 ; Bố: Can Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 6 - vị trí: 021111+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 6 - vị trí: 021112 ; Bố: Can Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 021112+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 6 - vị trí: 021113 ; Bố: Can Truyền, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 6 - vị trí: 021113+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 6 - vị trí: 021121 ; Bố: Can Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Can Kính
Trai - đời: 6 - vị trí: 021122 ; Bố: Can Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có vợ - Con trai: 3
Bà Kính
Dâu - đời: 6 - vị trí: 021122+1 ; Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Có chồng - Con trai: 3
Can Cung
Trai - đời: 6 - vị trí: 021123 ; Bố: Can Kiều, Chi Giáp Nhất - Can Tổng
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.