. Tìm thấy: 435
Can Tào
Trai - đời: 3 - tổ chi 024 ; Bố: Nguyễn Viết Tào, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 5
Dâu - đời: 3 - vị trí: 024+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 5
Trai - đời: 4 - vị trí: 0241 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0241+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0242 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0242+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Can Huy
Trai - đời: 4 - vị trí: 0243 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0243+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Can Khang
Trai - đời: 4 - vị trí: 0244 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0244+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0245 ; Bố: Can Tào, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0245+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 02411 ; Bố: Can Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02411+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 02412 ; Bố: Can Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02412+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 5 - vị trí: 02413 ; Bố: Can Hoạt, Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 02413+1 ; Chi Giáp Nhị - Can Tào
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.