. Tìm thấy: 300
Trai - đời: 2 - tổ chi 03 ; Bố: Nguyễn Viết Nhã, Chi Nguyễn Viết Nhã
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 03+1 ; Chi Nguyễn Viết Nhã
Có chồng - Con trai: 3
can Dầu
Trai - đời: 3 - vị trí: 031 ; Bố: Nguyễn Viết Thời, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 1
Can Bính
Trai - đời: 3 - vị trí: 032 ; Bố: Nguyễn Viết Thời, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 2
Can Ấn
Trai - đời: 3 - vị trí: 033 ; Bố: Nguyễn Viết Thời, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 033+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 3
can Dờu
Trai - đời: 4 - vị trí: 0311 ; Bố: can Dầu, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0311+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 2
Can Bính
Trai - đời: 4 - vị trí: 0321 ; Bố: Can Bính, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Can Dự
Trai - đời: 4 - vị trí: 0322 ; Bố: Can Bính, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Can Mão
Trai - đời: 4 - vị trí: 0331 ; Bố: Can Ấn, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0331+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 3
Can Diên
Trai - đời: 4 - vị trí: 0332 ; Bố: Can Ấn, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Trai - đời: 4 - vị trí: 0333 ; Bố: Can Ấn, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
can Văn
Trai - đời: 5 - vị trí: 03111 ; Bố: can Dờu, Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03111+1 ; Chi Ất - Nguyễn Viết Thời
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
1638 thành viên / 13 đời
Con trai nhánh nội 653 Xem
Con gái nhánh nội 139 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 350 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 56 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con rể nhánh nội 56 Xem
Con dâu nhánh nội 341 Xem
Con trai nhánh ngoại 19 Xem
Con gái nhánh ngoại 14 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 4 Xem
.