1. Ý nghĩa: -Chân lý của Người Việt luôn quan niệm rằng “cây sống...
Hạng mục bàn thờ, đồ thờ, hoành phi câu đối... là một hạng mục đồ gỗ vô...
Ban quản lý dự án xin gửi đến anh em, con cháu tình hình tiến độ triển...
Kính gửi: Hội đồng Họ tộc, Ban quản lý dự án, Ban Giám sát thi công ...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Dự án xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Viết của Ban ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Hội đồng họ tộc Nguyễn Viết đã họp thống nhất...
Đây là những câu hỏi, những vấn đề thảo luận trong suốt quá trình 2 năm...
(Tiếp phần 1) 11. Tại sao đất nhà thờ lại không vuông vức như vậy?...
.